להתחברות

בית המדרש לכלכלה וחברה

שוויון הזדמנויות בחינוך | ראשי | מקורות

בריכת הדגים והמלמד

 

רב איקלע לההוא אתראגזר תעניתא
ולא אתא מיטרא

נחית קמיה שליחא דציבורא,אמר:
'משיב הרוח' נשב זיקאאמר: 'מוריד הגשם'
– אתא מיטרא

 

אמר ליה: מאי עובדך?-

אמר ליה: מיקרי ינוקי אנא

ומקרינא לבני עניי כבני עתירי,

וכל דלא אפשר ליה לא שקלינא מיניה מידי

 

ואית לי פירא דכוורי 2 וכל מאן דפשע- משחדינא ליה מינייהו ומשדרינן ליה ומפייסינן ליה

עד דאתי וקרי.

 

 

 

(בבלי תענית כד ע"א על פי כתב יד מינכן .)

 

תרגום:

רב הזדמן למקום אחד. גזר תענית
ןלא בא מטר.

ירד לפניו (בתפילה) שליח הציבור,

אמר 'משיב הרוח' נשב רוח

אמר 'מוריד הגשם'

בא מטר.

אמר לו: מה מעשך?

אמר לו: מלמד דרדקים אני
ומלמד מקרא לבני עניים כבני עשירים,
וכל מי שאינו יכול לשלם, איני לוקח ממנו דבר.

 

ויש לי בריכה של דגים,
וכל מי שפשע (שפרוע ואינו קורא) ?
אני משחד אותו בהם
ומרגיע אותו ומפייס אותו עד שבא וקורא.

 

 

Avatar

פרשנות לסיפור ברכת הדגים והמלמד

רות קלדרון : הדיאלוג התלמודי – הדינמיקה בין מורה לתלמיד בתלמוד

Avatar

בריכת הדגים והמלמד

בבלי תענית כד ע"א